IntegGral Önismeret - B Kovács Zoltán

Expandmenu Shrunk


Dimenzióváltás?

Tudatos segítője lehetsz…

Ezoterikus körökben már a csapból is a dimenzióváltás folyik… Mindenki a dimenzióváltást várja, hátha attól jobb világ lesz. De ha folyik, és nem lehet elzárni, akkor valahogyan viszonyulni kell hozzá, nem de? Megengedtem én is magamnak – dimenziót váltok, itt azonnal ebben az írásban!  😉

Szerinted mi az a dimenzióváltás, amit 2012 decemberére ígértek? Történt-e valami, vannak-e Új Energiák, aktuális-e még, elindult a változás? Van elképzelésed róla, hogy milyen lesz a „nagy megváltás”?

Ha szűkebb és tágabb világunkban körbe tekintünk – sajnos nem túl sok erre utaló, pozitív jelet látunk. Ennek ellenére, tételezzük fel, hogy mégis lehetséges valamilyen számottevő minőségi váltás/változás a világunk működésében… mint ahogyan voltak is kimutatható kvantumugrások a növényi és állatfajok, de az ember evolúciós fejlődésében is. Ilyenkor a fejlődési folyamat ok-okozati folytonossága megszakad, és az addigi folyamatos változással csak nagyon erőltetve indokolható, megmagyarázhatatlan ugrás jön létre. Jól ismert példája ennek az elektronok gerjedése és egy magasabb energiaszintre ugrása, ami minden időátmenet nélkül, hirtelen következik be.

A keleti teremtéstörténetben és az ezoterikus tanításokban – de újabban a holisztikus, tudományos nyugati világfelfogás szerint is – minden, ami a fizikai világban érzékelhető, az magának a Tudatnak, mint energiának és információnak a kiáradása a Forrásból, és az anyagi formákba ereszkedése (involúciója). Ily módon a tudat Egysége a formavilág sokszínűségében tükröződik vissza, önmaga megtapasztalása céljából. Különböző vallások ezt a manifesztációt nevezik Teremtésnek, mintha azt egy magasabb rendű entitás, Isten kívülről irányítaná, de ebbe most ne menjünk bele.  A Tudat általunk ismert, további fejlődése (evolúciója) a Földön eleinte az atomokban, molekulák-ban, egysejtűekben, mikroorganizmusokban és a növényi világban történik – ez az Élet megjelenése, a prána energia kiáradása. Később, egy kvantumugrás után, a már helyváltoztatásra is képes tengeri, majd szárazföldi és levegőben mozgó lényekben, az állatvilágban folytatódik a fejlődés – ez az asztráltest kifejlődése, a földenergia támogatta érzés-dimenzió megjelenése. A létfenntartás ösztöne (szenvedélyes érzése) indítja el a mozgást – a zsákmányszerzés érdekében kifejtett cselekvést. Jelenleg pedig az önmagára és saját fejlődésére immár tudatos emberi létformában történik a fejlődés – ez a mentáltest, a gondolkodás képességének megjelenése a mentális dimenzióban, amit az Univerzális szellemi energia támogat. Ez utóbbinak, illetve mindhárom tudati energiafajtának együttesen vannak még olyan, az ember által meg nem hódított “rétegei”, vagy szintjei, amit akár újabb dimenziónak is nevezhetünk.

Ki mondja meg, hogy hol a vége és meddig juthatunk ebben a fejlődésben? Az ősi tanítások nem szólnak olyan újabb energiaminőség külső megjelenéséről, amely újabb kvantumugrást idézne elő, de a tudatos emberi lény viszonyulásában, kapcsolódásában ezen energiákhoz – lehetséges újabb minőségi változás, vagy dimenzióváltás. Mint ahogyan a világ megteremtése óta minden energiafajta kezdettől fogva jelen volt, csak egyre bonyolultabb életformák “nőttek bele” a használatukba. Illetve megfordítva – ezek kölcsönös egymásra hatása folyamatában – egyre érzékenyebb, kifinomultabban észlelő életformák jöttek létre általuk.

Az önmagát megfigyelni képes tudat megjelenése az emberi létformában maga is egy jelentős minőségi kvantumugrás volt, mint ahogyan az eddig felsoroltak mindegyike kvantumugrásnak nyilvánítható. Hogyan lesz a kvantumugrásból dimenzióváltás, ahogyan most népszerűen nevezik? A kettő ugyanaz, csak az előbbi elnevezés belülről, utóbbi kívülről történőnek fogja fel a változást. Éppen attól, hogy az önmaga fejlődésére immár tudatos ember elméje kezdetben csak a külvilági ingerek feldolgozásával foglalkozik, ezért talán megszokásból úgy gondolja és így is nevezi el, kívülről várja bekövetkezni azt – átkerülünk egy másik dimenzióba, és ettől más lesz a világunk… Amíg valaki önmaga elkülönült állapotából észleli a világot, számára ez csak így fogalmazható meg. Pedig, ha tudná, hogy ő önmaga az egész Világ!

Vajon mi lehet a közös minta a tudatfejlődési ugrásokban? A finomenergiák szintjén történik valami, amitől hirtelen megjelenik egy újabb minőség a tudat kifejeződésében és működésében. Mondják, hogy a folyamatos mennyiségi változások  csapnak át egy új minőségbe – és ez az, ami minden evolúciós ugrásban is felfedezhető. De az elektronok példájánál maradva, a magasabb energiaszintre gerjedésükhöz kell egy foton is, amit kívülről vesznek fel! Akkor tehát a mostani várva várt dimenzióváltásnál is feltételezhető valamilyen külső, rásegítő energiahatás? Lehet, hogy ez a “rezgésszint emelkedés”, ha mégis kívülről érkezik? Akár így is lehet, ne zárjuk ki a lehetőségét, de ez még bizonyosan nem fog más dimenzióba juttatni senkit sem, csak megteremti a lehetőségét. Miért nem találhatja magát valaki egy új dimenzióban, például a Mennyországban, akármilyen hithű, szorgalmas és istenfélő keresztény (vagy mohamedán, vagy bárki más), aki vallása szerint Istent önmagán kívül, megszemélyesített formában keresi?

A dimenzióváltás a belső tudati érzékelésünk, a tudatfejlődésünk egy újabb kvantumugrása lesz, függetlenül attól, hogy külső rásegítő hatással történik-e meg. 2012 decembere akár lehetett egy átbillenő pont az emberiség viszonylatában, de a módosulás egyénileg történik, vagyis bármikor megtörténhet veled, velem, amikor éretté, eléggé kifinomultakká válunk rá. Nem varázsütésre és tömegesen, hogy másnap reggelre már egy új “dimenzióban” ébredünk… Lehet azonban, hogy e nagyon várt dátum után egyre valószínűbbé válik a váltás: a kollektív energiahatások miatt egyre gyorsabban fog majd terjedni, ha ezt a változást ilyen mágikusnak hisszük és akarjuk. Főleg pedig, ha teszünk is érte! 

Véleményem szerint, ez a következő minőségi váltás – az eddigi tudatfejlődésből és kvantumugrásokból következően –  nem lehet más, mint a gondolatformák mögötti tudati érzékelés kifejlődése az emberben. A Szív-tér megnyílása, a szív-koherencia (mint ahogyan a Tudástárba feltett video nevezi) – a másik ember és a természet együttes és nem elkülönült érzékelése. Feltételezi egyben a Lelki Én-hez (Felsőbb Én-hez, röviden ÉN-hez) való kapcsolódás képességét is, a tudatossági szint buddhikus testbe emelkedését (és ez valóban egy másik dimenzió). K keleti tanításokban ez a valódi Egységet, Intuíciót, Bölcsességet és megkülönbözető képességet jelenti. A Felébredést – ami még nem a Megvilágosodás, de az elszigeteltség illúziójának vége. A Megvilágosodás majd egy újabb ugrás lehet, értve mindkettőt eleinte egyéni, majd mind tömegesebb társadalmi méretekben is. Ha ez a folyamat egy kritikus tömegű embertársunkban megtörténik, az a jelenlegi egós elkülönültség – a kíméletlen önérvényesítésre, haszonelvűségre, versengésre és kizárólagos birtoklásra való törekvés fokozatos megszűnését jelentheti a társadalomban… Ez lehetne egy valóban más dimenziója a tudatfejlődésnek, az emberi létnek, ami maga után vonja a társadalmi rend megváltozását is, annak minden viszonylatában.

* Akik már megismerkedtek az Integrálszemlélettel, számukra lényeges információ, hogy ez váltás a személyiség integrációjával kezdődik a W6 szinten (itt jelenik meg az ezoterikus gondolkodás és a transzcendencia belső érzékelésének igénye is), a W7 szinten természetmiszticizmusban és okkult képességekben teljesedik ki, majd a W8 szinten – ami már a “túlvilág” érzékelési dimenziója – saját élményű tapasztalássá válik, még az emberi létformában. Ekkor döbbenünk rá, hogy mindig is az a tapasztalni levetülő Lélek voltunk, akihez visszavágytunk, akivel egyesülni szerettünk volna… “Tat Vam Asi” – Én Az Vagyok!

Gondold csak végig, hogy ez valóban lehetséges, nem egy valóságalapot nélkülöző vágyálom csupán… Maradjunk a keleti teremtésfilozófiánál, amelynél hitelesebbet nem ismerek, s amelyet a tudomány is igazolni látszik. Az emberi testet finomenergia burkok veszik körül, és a személyes tudat fejlődése során különböző burkokkal azonosítja magát, ami korlátozza őt abban, hogy a magasabb burkok (még finomabb energiatestek) létezését érzékelni és felfogni képes legyen. Ha az elmével (mentáltest) való azonosulás helyett, ami a jelenlegi átlagos fejlettségi szintet jelenti, az ÉN-nel (buddhikus test), vagyis a Lelkeddel sikerülne azonosulni (az ugrás következtében ugyanis ez történik meg, eleinte talán csak egy villanásszerű transzélményként, de később egyre stabilabban megmaradva), akkor a Felsőbb ÉN-re nem mint a Főnöködre tekintesz odalentről, hanem rájössz, hogy Te magad vagy a Lélek! Soha nem is voltál más, csak azt képzelted… Felébredsz az elkülönültség rémálmából, ráébredsz, hogy sokkal több vagy, mint az elszigetelődött egód… Ott voltál mindvégig bezárva a szűkös kis egóban, csak le kellett faragni annak rétegeit rólad, mint ahogyan Michelangelo Dávid szobra is mindig a sziklatömbben rejtezett, csak ki kellett valakinek bontania… Egy ideig szükség volt az elkülönültség és az egós identitás védelmére a tudatfejlődés szempontjából, de ennek fenntartása és biztosítása immár pusztítóvá, a továbbfejlődés korlátozójává vált! Eljött a minőségi változás, a dimenzióváltás, a kvantumugrás ideje, ami után már sokkal többek leszünk az addig érzékelt és identitásként védelmezett „én vagyok” érzésnél! Hogy ki itt a Michelangelo, aki majd kiszabadítja őt – azt gondolja mindenki a hite szerint.

A keleti filozófiák szerint minden tudatszikra (monád) az Egységből születik, és életek hosszú során át a formák világába letükröződő lélekként fejlődik, majd az emberi létformában Egyéniesül. Isten tapasztalja így önmagát a megnyilvánult világban, ami nem más, mint a Teremtés folyamata. Ha Te is, meg én is egyike vagyunk a fejlődő lélekszikráknak, származásunkat tekintve egyek vagyunk a Mindenséggel és Mindenkivel, hiszen az egyetemes tudati energia, az Isteni Tudat részei vagyunk. A fizikai testben és az elkülönült pszichében is egyek vagyunk és voltunk is mindig mindenkivel – csak egy időre elfeledkeztünk erről… Ha ezt át tudod élni és érezni, vagy legalább elképzelni, akkor rájössz, hogy különálló érdekeid sincsenek, nem is lehetnek senkivel szemben. Csak egyetlen érdeke lehet és van mindenkinek – közösen segíteni egymást a tapasztalásban és a fejlődésben. Ez így leírva és olvasva még csak gondolati megértés, de a kvantumugrásban már érezni és tapasztalni is lehet – érezni telepatikusan, holografikusan a másik embert, a természetet, és az egész Univerzumot. Értelmezésem szerint ilyen világ lehet az új „dimenzió”.

A folyamat lényege, ami az írásom mondanivalója is egyben, hogy ez a dimenzió nem jön el senkihez, és nem fogja senki elhozni ajándékba… Akár egyénileg, a saját magunk fejlődésének elkerülhetetlen minőségi ugrásaként, vagy talán az egyre erősödő kollektív folyamat külső segítő ráhatására következik be a változás – az végső soron és mindenképpen csakis bennünk, a személyes tudatunkat meghaladva történhet meg! A személyes tudat elmeműködős-gondolati szinten túlra, az önmeghaladás transzperszonális szintjeire való kiterjedése lesz ez a tudatállapot… egy olyan euforikus, mindent átható és összekapcsoló öröm és szeretetetérzés, más nevén Üdvösség állapot (szavikalpa szamadhi) elérése, ami még nem Megvilágosodás, de mindenképpen Felébredés az eddigi elkülönültség illúziójából. Ebből következően dönthetünk – hogy akarjuk-e ezt mielőbb, vagy inkább késleltetjük önmagunkban, attól függően, hogy mennyire érettünk meg rá. Csak ez az egy döntésünk van a személyes szabad “akaratunkból” – elébe megyünk-e tudatosan a változásnak, vagy még “egóskodunk” egy darabig – de el nem kerülhetjük azt!

A váltás csakis bennünk és általunk történhet meg, mert mindenkinek önmagában lehet csak túljutnia a saját elkülönültségén! Minden vallás ezt ígérgeti a maga dogmatikus módján jutalomként a jó magaviseletért, és minden spirituális iskola konkrét célja idáig juttatni a személyes tudati érzékelést. A misztikus szentek mind el is jutottak idáig, hiszen minden vallásalapító, vagy iskolaalapító nagy tanító valós, misztikus Szent Ember volt!   

A „dimenzióváltás” tehát egy belső folyamat – hiába történik meg kívül a világban másokkal, ameddig benned nem megy végbe, számodra nem létezhet, ha nem tudod érzékelni. És nem fogod érzékelni, ameddig el nem döntöd, hogy akarod-e? Ha nem készülsz a befogadására, akár észre sem fogod venni jó ideig, csak az emberi viselkedés furcsa változását láthatod majd magad körül másokon, ami persze akaratlanul is hatással lesz mindenki további fejlődésére. Nem nagyon fogod érteni, hogy milyen élményről is beszélnek egyre többen, és miért tűnnek boldogabbnak nálad… Igaz, spontánul is megtörténhet a felébredés olyanokkal, akik előző életeikben már jelentős törekvést mutattak ennek elérésében, vagy halálközeli balesetek, betegségek során, és olyanok is vannak, akik már ilyen érzékelésű tudattal születnek. Előbb-utóbb mindenkivel megtörténik, de ami/aki nagyon sokáig ellenáll, azt rendszerint törni szokott, vagy kiszelektálódik. Igen, én is azt hiszem, hogy a korszakváltás elindult – egyre valószínűbbé, tömegesebbé és elkerülhetetlenebbé válik számunkra, hogy találkozzunk igazi Önmagunkkal.   

Jó lenne tehát e magasztos élmény befogadására felkészíteni a fizikai és energiatesteinket, sőt meg is érteni, mi történik ilyenkor, hogy örömteli és felszabadító változásként élhessük át. Törekedjünk rá, menjünk elébe! Van sok ilyen tanítás, sőt újabbkori, a váltást elősegítő mozgalom is. Egyik ilyen és a világban egyre gyorsabban elterjedő módszer a Sri Amma Bhagavan nevéhez fűződő Deeksha (áldás) energia befogadása és továbbadása, ami segít az elmetesten túli Felébredett állapotba emelkedni – tudatosítani a lelki ÉN-t és megtapasztalni az Egységet. Aki megpróbálta – határozottan érezhető valamilyen kívülről jövő, rásegítő energiahatás, amitől emelkedettebb tudatállapotba lehet jutni, mintha csak önmagad meditálnál. De ekkor is belülről, saját elhatározásból vesszük fel vele a kapcsolatot! És akár eljöhetsz egy Tudatos Energiaérzékelés tréningre is, ahol megtanulhatod a szív-tér megnyitását és a Kapcsolódást fölfelé, ha megértél rá… Részletes programot és bejelentkezési lehetőséget itt a honlapomon találsz a linkre, vagy  a bal oszlopban az első képre kattintva.

Összefoglalva – lehetünk a dimenzióváltás tudatos előidézője, segítője és terjesztője is, nem csak passzív és rácsodálkozó „megtapasztalója”, ha felkészülünk az új tudati energiaszinttel való kapcsolódásra. Ez minimum rendszeres jógázást, pránázást, tai chi-zást, energiázást jelent – testünk energiapályáinak, csakráinak tudatos megnyitását, befogadóbbá és átjárhatóbbá tételét feltételezi, hogy az energiák váratlan éredése (vagyis érzékelési képessége) ne okozzon kellemetlen tüneteket, és ne félelemmel kísért, váratlan és érthetetlen folyamat legyen, amit spirituális krízisnek nevezünk.

Gyere el és kóstolj bele! Ugyancsak nagy élményt idéz elő a csakrákból tudatosan összekapcsolódni egy csoportos meditációban, ami után minőségileg más érzés lesz egy világmeditációhoz csatlakozni, vagy az intimitást megélni szeretett Társaddal, vagy bárkivel csak szív-térből… Jó esély van rá, hogy sikerül a saját Lelked érintését is megtapasztalni, vagy másképpen buddhikus magasságba emelni a tudati érzékelésedet. Lényegesebb azonban, hogy otthon is naponta végezhető, egyszerű gyakorlatokkal készítjük fel és szoktatjuk hozzá a testünket ezen energiák érzékeléséhez és befogadásához, ami nem utolsósorban, sokszor spontán gyógyulásokat is előidéz, intuitív döntésekben, kreatív állapotok elérésében lesz segítségedre.

Lehet, hogy mindez már spontán megtörtént benned/veled és nap, mint nap tapasztalod… Ha viszont nem éreztél még hasonlót, vagy nem egészen érted, hogy mi történik ilyenkor – gyere el, fedezd fel és próbáld ki velünk! Váltsunk dimenziót Együtt!

Szeretettel várlak egy igazi Ünnepi Élményre!
%d blogger ezt szereti: